sao không có ảnh mình huhuh. có một ảnh không nhìn thấy rõ thế nhỉ