[Tin tức huyện VB] Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2011

taodo

Trùm quậy phá VBC
I. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Sản xuất nông nghiệp: Giá trị sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản đạt 738.584 trđồng, tăng 5% KH, tăng 7,4% so với năm 2010. Diện tích cấy lúa cả năm đạt 19.115,6 ha, đạt 99,6% KH, tăng 0,6% so với cùng kỳ; năng suất lúa bình quân năm đạt 62,94 tạ/ha, đạt 99,3%KH, tăng 0,2% so với năm 2010. Đã tổ chức thực hiện có hiệu quả một số mô hình trồng cây xuất khẩu, cây có giá trị kinh tế cao; các mô hình khuyến nông trọng điểm. Sản xuất nấm, đã xây dựng được 28 lán trại, tổng diện tích 2.550 m2, nâng tổng số lán trại sản xuất nấm toàn huyện lên 128 lán trại, tổng diện tích đạt 19.200m2. Tổng số nguyên liệu sử dụng sản xuất nấm đạt 1.426 tấn, sản lượng nấm tươi các loại đạt 366,55 tấn. Tổng đàn lợn đạt 108.325 con, tăng 2,9% KH, tăng 5,9% so với năm 2010. Đàn trâu 1845 con, bằng 92,3%KH, bằng 90% so với năm 2010. Đàn bò 8.254 con, tăng 1,3% KH, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm 1.615 nghìn con, tăng 4,3% KH, tăng 6,7% so với năm 2010. Sản lượng thịt hơi sản xuất 24.744 tấn, tăng 5,3% so với năm 2010. Trong năm đã thực hiện chuyển đổi 30ha diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, đưa diện tích nuôi trồng thuỷ sản của huyện đến năm 2011 đạt 1.125,5 ha, sản lượng 7.613 tấn. Đã xây dựng mới 02 trang trại gà, nâng tổng số trang trại toàn huyện lên 314 (theo tiêu chí cũ). Công tác thuỷ lợi và quản lý hợp tác xã nông nghiệp: Đã điều tiết đảm bảo đủ, kịp thời, chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất. Hoàn thành kế hoạch tu bổ đê, kè, cống, sửa chữa các công trình thuỷ lợi, nạo vét thuỷ lợi nội đồng, tổng khối lượng đào đắp 270.000m3; cải tạo, nâng cấp 10 trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, với tổng kinh phí thành phố cấp 4,7 tỷ đồng. Xem xét kiện toàn một số Ban quản lý hợp tác xã nông nghiệp hết nhiệm kỳ, thành lập mới 02 HTX (HTX liên minh xã Cổ Am và HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nấm). Việc thực hiện quy hoạch vùng sản xuất được tập trung cao chỉ đạo, đến nay toàn huyện đã triển khai thực hiện quy hoạch, quy vùng chuyển đổi sản xuất tập trung được 328,1ha, gồm vùng lúa chất lượng 116,5ha, rau 108,5ha, cây công nghiệp 65,3ha, hoa 3,8ha, chăn nuôi 4ha, nuôi trồng thủy sản 30ha.
2. Công tác địa chính và bảo vệ môi trường: Về quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất (QSD): Đã hoàn thành việc thống kê đất đai năm 2010 và xây dựng bảng giá các loại đất năm 2012. Triển khai thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015. Đã thẩm định, cấp được 7.550 giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp, đưa tổng số giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp đã cấp trên địa bàn huyện đạt 32.685 giấy, bằng 88% tổng số hồ sơ cần cấp, đổi; cấp 2.879 giấy chứng nhận QSD đất ở, tăng 60% so với năm 2010. Thẩm định 1.619 hồ sơ thế chấp vay vốn ngân hàng bằng quyền sử dụng đất, bằng 75,16% so với cùng kỳ. Đã hoàn thành lập phương án bồi thường thu hồi đất giải phóng mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất cho công dân làm nhà ở tại 15 xã, thị trấn và cho các dự án đầu tư, như: Công trình cầu Chanh Chử, dự án kênh Thượng Đồng, Trạm Kiểm dịch động vật cầu Nghìn, dự án mở rộng Trung tâm Dạy nghề... Tổng hợp lập danh mục các điểm đấu giá QSD đất năm 2012 cho 19 xã, với tổng diện tích 155.602m2. Công tác môi trường, khoáng sản: 100% các xã, thị trấn duy trì thực hiện Đề án thu gom và xử lý rác thải nông thôn, trong đó 17 xã, thị trấn đã xây dựng, quy hoạch bãi rác thải tạm, đúng quy định với tổng diện tích 7,8ha. Tỷ lệ thu hồi rác thải nông thôn đạt 70%. Tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt 18 hộ sơ đăng ký cam kết BVMT. Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy, doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Tân Liên. Chỉ đạo các xã nghiêm cấm việc lấy đất nông nghiệp, đất không nằm trong vùng quy hoạch sản xuất gạch ngói để sản xúât gạch ngói. Bắt, xử lý 03 tàu khai thác cát trái phép trên sông Luộc.
3. Sản xuất công nghiệp, TCN, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, điện nông thôn và Khoa học & công nghệ: Sản xuất công nghiệp - TCN: Giá trị sản xuất ước đạt 238,5 tỷ đồng, đạt 105,5% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt 520,56 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Sản xuất CN- TCN được duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp tập trung phát triển mạnh, đã có thêm 04 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động ổn định thu hút thêm trên 1000 lao động (Công ty May 2, Nhà máy gỗ ván sàn, Xí nghiệp may Minh Hải, Cty TNHH Mai Hương), 4 doanh nghiệp khác đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Chủ động đôn đốc triển khai xây dựng hạ tầng Khu B cụm công nghiệp Tân Liên và Cụm cơ sở ngành nghề nông thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh. Điện nông thôn: Đôn đốc các đơn vị kinh doanh điện đẩy nhanh tiến độ đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn được bàn giao. Đã thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện. Điện năng tiêu thụ ước đạt 70,9 triệu KWh, tăng 15,8% so với năm 2010. Công tác khoa học & công nghệ: Đã tổ chức tư vấn xét duyệt 1 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2011; nghiệm thu 1 nhiệm vụ năm 2010. Xây dựng và triển khai 2 nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố. Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Về xây dựng cơ bản: Toàn huyện có 108 hạng mục công trình triển khai thi công, trong đó có 53 công trình chuyển tiếp và 55 công trình khởi công xây mới; đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 45 công trình. Giá trị sản lượng ước đạt: 332 tỷ đồng, đạt 98,14% kế hoạch, tăng 23,21% so với cùng kỳ. Đã thẩm định dự toán 77 công trình, giá trị thẩm định giảm 14,8% giá trị dự toán lập. Thẩm định quyết toán 31 công trình. Tổ chức thẩm định cấp 22 giấy phép xây dựng nhà ở gia đình. Phối hợp với Viện Quy hoạch triển khai quy hoạch vùng huyện, quy hoạch thị tứ Tam Cường. Đã triển khai việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Tổ chức hướng dẫn các xã thực hiện các trình tự thủ tục XDCB theo quy định hiện hành. Về giao thông vận tải: Doanh thu từ dịch vụ vận tải, bốc xếp 70 tỷ đồng, đạt 100%KH, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Đã tổ chức xét duyệt, hỗ trợ 518 triệu đồng cho 102 phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông theo Quyết định số 548 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo, tổ chức ra quân hưởng ứng tháng ATGT quốc gia năm 2011 với chủ đề trọng tâm: “Phòng, chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông”. Thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng Chương trình hành động thực hiện cuộc vận động “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước”. Làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến đường huyện lộ, làm gờ giảm tốc, lắp đặt biển báo, giải toả được các vật cản che khuất tầm nhìn của người và phương tiện khi tham gia giao thông. Phối hợp với Công ty đường bộ Hải Phòng, Hạt 2 quản lý QL10 duy tu bảo dưỡng và sửa chữa một số hạng mục trên Quốc lộ 37, giải toả hành lang QL 10 giai đoạn 2 theo Quyết định số 1856 của Thủ tướng chính phủ. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra các bền đò ngang, hỗ trợ cấp 23 phao cứu sinh cho 4 bến đò ngang.
4. Về thương mại - dịch vụ, kế hoạch - tài chính và ngân hàng: Hoạt động thương mai-dịch vụ: Doanh thu thương mại dịch vụ ước đạt: 1.104 tỷ đồng, đạt 102,2% KH và tăng 24% so với cùng kỳ. Duy trì hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thị trường, giá cả hàng hóa. Đã kiểm tra, xử lý 90 trường hợp vi phạm, thu phạt nộp ngân sách trên 100 triệu đồng. Tổ chức thành công Hội chợ hàng tiêu dùng Vĩnh Bảo năm 2011. Tiếp tục chỉ đạo Công ty Cổ phần thương mại, dịch vụ và xây dựng Hải Phòng tập trung giải quyết các kiến nghị của các hộ đang kinh doanh để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp chợ thị trấn Vĩnh Bảo. Công tác kế hoạch đầu tư: Đã chủ động xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách hàng năm cho các cơ quan, đơn vị và tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm của thành phố về “Đô thị và bảo đảm an sinh xã hội”; kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện phân bổ vốn công trợ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 cho các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho 72 công trình, tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng. Đăng ký kinh doanh cho 350 hộ, tổng vốn đăng ký 28 tỷ đồng. Công tác thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 364.697 triệu đồng, bằng 117,2% kế hoạch, tăng 13,5% so với cùng kỳ, trong đó thu trên địa bàn ước đạt 49.254 triệu đồng, tăng 7,5% kế hoạch, bằng 69,7% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách huyện ước đạt: 343.512 triệu đồng, bằng 116% kế hoạch, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tổng vốn huy động của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Nam Am, Vĩnh Bảo và Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội đạt 603.141 trđ, tăng 19,51% so với năm 2010, dư nợ 615.100, tăng 8,74% so với năm 2010.
II. VỀ VĂN HÓA- XÃ HỘI:
1. Công tác giáo dục và đào tạo: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011, triển khai nghiêm túc nhiệm vụ năm học 2011-2012. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục chuyển biến tích cực; số học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi thành phố đạt 365 giải, tăng 36 giải so với cùng kỳ, trong đó số giải nhất các môn văn hoá cấp THCS có 15 giải, tăng 11 giải so với năm học trước; 02 học sinh đoạt Huy chương Vàng kì thi giao lưu môn Toán lớp 8 toàn quốc. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,56%, tốt nghiệp THPT đạt 99,92%, bổ túc THPT đạt 100%; tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao, trong đó có 5 em đỗ thủ khoa, 01 em đỗ á khoa. Tổ chức Lễ biểu dương học sinh giỏi năm học 2010-2011. Hoàn thành thí điểm sáp nhập trường học tại 2 xã: Trấn Dương, Hưng Nhân. Chỉ đạo đẩy mạnh việc quy hoạch và xây dựng trường lớp, trường chuẩn quốc gia; có 01 trường THCS Tiền Phong được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đã tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho 104 cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
2. Công tác văn hoá, thể thao, phát thanh truyền thanh và bưu điện: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố, huyện. Đã tổ chức 295 giải giao hữu thể thao, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 27,5%, tăng 0,5% so với năm 2010. Tham gia và đạt 49 huy chương tại các giải do thành phố tổ chức (17 HCV, 19 HCB, 13 HCĐ), tăng 15 huy chương so với năm 2010. Đăng cai, tổ chức thành công giải vô địch Vật tự do thành phố tranh cúp Báo Hải Phòng lần thứ XIX, giành giải nhất toàn đoàn. Tổ chức tốt lễ hội kỷ niệm 425, 426 năm ngày Mất của Danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm. Công tác kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa và quản lý các điểm kinh doanh được tăng cường. Đã tổ chức 3 đợt kiểm tra với 56 lượt điểm kinh doanh dịch vụ văn hoá; thống kê điều kiện hoạt động tại 36 đại lý Internet, 100% điểm bưu điện văn hoá xã; thu giữ và tiêu huỷ 315 xuất bản phẩm, 537 đĩa CD có nội dung không lành mạnh, đình chỉ 01 cơ sở kinh doanh Internet. Trong năm đã có thêm 3 di tích được xếp hạng Di tich lịch sử- văn hoá cấp thành phố. Đã tổ chức biểu dương các gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2011, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 86,6%; xét công nhận 15 làng đạt danh hiệu Làng văn hoá giai đoạn 2008-2011. Hoạt động du lịch đã đón, phục vụ 241.000 lượt khách trong nước, 1674 khách quốc tế về thăm huyện, tăng 75% so với năm 2010. Công tác phát thanh, truyền thanh đã xây dựng trên 370 chương trình, phát thanh 760 buổi. Công tác bưu chính, viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, kịp thời, phát hành trên 648.000 tờ báo chí các loại. Doanh thu tính lương kinh doanh dịch vụ bưu chính- viễn thông đạt trên 2,2 tỷ đồng, đạt 85%KH, tăng 2% so với năm 2010.
3. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình: Về y tế: Đã thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, dân số, thực hiện các biện pháp KHHGĐ và phòng chống dịch cúm A H1N1, tay chân miệng..., thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế, không để xẩy ra dịch trên địa bàn. Bệnh viện đa khoa huyện đã tổ chức khám bệnh cho 132.295 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 6.189 bệnh nhân. Đã tổ chức kiểm tra 370/657 cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm và nhà hàng ăn uống, xử lý cảnh cáo, huỷ sản phẩm không nhãn mác của 04 cơ sở; tăng cường quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình: Đã hoàn thành kế hoạch chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình. Số sinh 2290 cháu, giảm 44 cháu so với năm 2010, trong đó tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên 194 người, chiếm 8,5%, tăng 3,7% so cùng kỳ, có 1 xã không có người sinh con thứ 3 trở lên (Hưng Nhân); tỷ suất sinh 12,3%o, giảm 0,3%o so với năm 2010.
4. Công tác lao động- thương binh- xã hội: Đã tiếp nhận 21 trường hợp được công nhận là cán bộ lão thành cách mạng; 99 thương binh mới vào hạng; 18 người hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142 và Quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ; 23 người hưởng trợ cấp CĐHH; giải quyết chế độ mai táng phí cho 255 trường hợp; tổ chức cho 144 người có công đi điều dưỡng tập trung. Tổ chức tiếp nhận và trao trên 40 nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cấp 31.393 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người có công, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, hộ nghèo, người già từ 80-84. Triển khai hỗ trợ xây 6 nhà tình nghĩa, sửa chữa 120 nhà chính sách, hỗ trợ xây mới 70 nhà cho hộ nghèo. Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 2229 học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng. Giải quyết việc làm mới cho 3000 lao động. Công tác đào tạo nghề được quan tâm, đã đào tạo nghề cho 1.671 lượt người, tăng 60% kế hoạch. Đã tổ chức 2 đợt kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật lao động, phòng chống cháy nổ bảo vệ môi trường... tại 44 cơ sở sản xuất. Kịp thời giải quyết 05 vụ ngừng việc tập thể, không để diễn biến phức tạp (tại: Xưởng may mũ giầy Vĩnh Bảo, Công ty May luân đôn, Xưởng gia công da giầy tại các xã Hùng Tiến, Liên Am và Thanh Lương). Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được triển khai có hiệu quả, đã triển khai kế hoạch hoạt động xây dựng mô hình điểm về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các xã, thị trấn năm 2011 và 5 năm 2011-2015; cấp 3566 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội được tập trung, đã lập hồ sơ đưa 39 đối tượng đi cai nghiện tập trung.
III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:
1. Công tác nội vụ: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn huyện. Đề nghị UBND thành phố bổ nhiệm 2 Phó chủ tịch UBND huyện; bổ nhiệm 12 cán bộ quản lý các phòng ban trực thuộc, 10 cán bộ quản lý các trường học trực thuộc; kiện toàn bộ máy chính quyền các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định. Xét duyệt hồ sơ đề nghị thành phố cho phép thành lập hội Hội công thương huyện Vĩnh Bảo. Tổ chức bàn giao trạm y tế các xã, thị trấn về Trung tâm Y tế huyện quản lý. Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2011 và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu. Công tác thi đua- khen thưởng đã động viên, khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định.
2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương: Đã duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. Triển khai xây dựng kế hoạch quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2011 cho 6 xã: Tam Cường, Vĩnh Tiến, Nhân Hoà, Cộng Hiền, Vĩnh An, Hùng Tiến. Thực hiện tuyển quân, giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng luật. Mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho đối tượng 4, quân số 110 đồng chí. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiếp đón và giới thiệu việc làm cho 316 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương. Tổ chức thành công đại hội tổng kết phong trào thi đua quyết thắng LLVT huyện giai đọan 2008-2011.
3. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, không để xẩy ra vụ việc phức tạp. Thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn phục vụ nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn. Đã triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Điều tra, khởi tố 43 vụ với 72 bị can. Vận động nhân dân giao nộp 05 khẩu súng tự chế, 08 quả lựu đạn mỏ vịt, 02 quả bộc phá, 02 hộp tiếp đạn, 40kg pháo... Công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, cấp chứng minh thư nhân dân được thực hiện tốt; đăng ký cấp biển số xe môtô cho 3790 xe. Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành luật phòng cháy chữa cháy; 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANQG trong tình hình mới”. Triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.
4. Công tác thanh tra, tư pháp và Thi hành án dân sự: Công tác thanh tra: Đã hoàn thành và có kết luận 07 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo chương trình công tác thanh tra năm 2011 và 02 cuộc thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó có 1 cuộc thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng tại 10 xã, thị trấn. Đã hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập ở 170 cơ quan, đơn vị, với 1028 người; xây dựng, thực hiện Kế hoạch thanh tra việc thực hiện quy định về phòng chống tham nhũng năm 2011; Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Công tác tiếp dân được duy trì thực hiện tốt, đã tiếp 40 lượt với 248 người, trong đó có 6 đoàn đông người. Đã tiếp nhận 46 đơn với 43 vụ việc, giảm 39 đơn so với năm 2010, trong đó có 11 đơn tố cáo, 4 đơn khiếu nại, 31 đơn đề nghị, thỉnh cầu... Công tác tư pháp: Triển khai thực hiện tốt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2011-2015; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011. Đã thẩm định, kiểm tra 80 nghị quyết của HĐND và 24 quyết định của UBND các xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác hộ tịch, công tác tư pháp hoà giải cơ sở, chứng thực, trợ giúp pháp lý, tiếp nhận, quản lý, giáo dục đối tượng cải tạo không giam giữ, án treo. Ðã chứng thực cho 76.661 trường hợp, đăng ký hộ tịch cho 7.845 trường hợp, trợ giúp pháp lý cho 43 đối tượng, tiếp nhận 482 vụ việc hòa giải cơ sở. Thi hành án dân sự, đã tổ chức thi hành xong 513 việc/548 việc có điều kiện thi hành, đạt 93,61%, số tiền thu được trên 2 tỷ đồng, đạt 89,5% số tiền có điều kiện phải thu.
 
Top